พระคิลานุปัฏฐาก ออนไลน์

Cluster ผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

คำชี้แจงและแนวทางการใช้หลักสูตร

พระคิลานุปัฏฐาก ออนไลน์

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรการอบรม พระคิลานุปัฏฐาก 35 ชั่วโมง (ทฤษฎี 16 ชั่วโมง ปฏิบัติ 19 ชั่วโมง) ซึ่งมีเนื้อหาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร 70 ชั่วโมง

คุณสมบัติพระคิลาฯ

- บวชไม่ต่ำกว่า 1 พรรษา อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป - มีความรู้พื้นฐานนักธรรมตรีหรือการศึกษาภาคบังคับ มีสุขภาพแข็งแรง - ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคติดต่อร้ายแรง - มีวุฒิภาวะและมีบุคลิกเหมาะที่จะเป็นพระคิลานุปัฎฐาก(พระอาสาสมัครประจำวัด)

เป้าหมายในปี 2564

คือ 1ตำบล 1 พระคิลาฯ

แนวทางการใช้หลักสูตร

แนวทางการใช้หลักสูตร

1. ภิกษุรับการอบรมออนไลน์

โดยมีผู้จัดการสอนเป็นรายกลุ่มหรือรายบุคคล คือ วัด/สำนักงานพระพุทธศาสนา/รพ./รพสต./องค์กรในภาครัฐหรือเอกชนทั่วไป(มีเอกสารที่จำเป็นต้องอ่าน)

EP.01

EP.02

EP.03

EP.04

EP.05

EP.06

EP.07


EP.01

EP.02

EP.03

EP.04

EP.05

EP.06

EP.07

EP.08

EP.09

EP.10

EP.11

EP.12

3. ภิกษุกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ E-learning

ภิกษุกรอกแบบประเมินความพึงพอใจ E-learning

แบบประเมินความพึงพอใจ E-learning

4. ภิกษุขอรับการฝึกปฏิบัติตามหัวข้อที่กำหนด ที่ รพ./ รพสต. ใกล้วัดที่สะดวก

ฝึกปฏิบัติควรผ่านเกณฑ์ในระดับดีหรือดีมาก ทุกหัวข้อ

5. เมื่อจบหลักสูตร ภิกษุถ่ายรูปขนาด 2 นิ้ว (โดยใช้โทรศัพท์มือถือ)

รับบัตรพระคิลาฯ และเกียรติบัตร ได้ที่ รพ./ รพ.สต. ที่ให้การฝึกปฏิบัติ

6. ขึ้นทะเบียนรายชื่อพระคิลาฯ ระดับประเทศ ในฐานข้อมูลกรมอนามัย

URL ขึ้นทะเบียนรายชื่อพระคิลาฯ

เอกสาร ที่จำเป็นค่ะ

คู่มือวัดรอบรู้สุขภาพ
หลักสูตรพระคิลา 35 ชม.
สิทธิภิกษุสงฆ์ตามหลักประกันสุขภาพ
ธรรมนูญภิกษุสงฆ์

สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ. รพ. สต.

ติดต่อทีมงาน

หัวหน้าโครงการ
คุณสศิกร กอวิวัฒนาการ
Phone
08-0701-3513